Reševanje reklamacij


Reklamacija se upošteva, če ima izdelek napako. To pomeni, da nima lastnosti, ki jih je ponudnik ob prodaji oziroma nakupu obljubil, če so bili poslani napačni izdelki oziroma, če izdelek kakorkoli odstopa od naročila.

V primeru da kupec prejme blago z napako, mora to sporočiti ponudniku naslednji dan po tem, ko jo je ugotovil, najkasneje pa peti delovni dan po dobavi, s pisnim obvestilom poslanim na naslov 
#EM#696f646c4475676c617b6b61217d6f6275657c7c3a667f#EM#.

Za pisno obvestilo se šteje reklamacijski zapisnik s fotografijami blaga z napako. Ponudniku mora na njegovo zahtevo omogočiti tudi ogled reklamiranega blaga.

Ponudnik bo reklamacijo rešil v najkrajšem času, kot jo je mogoče rešiti s skrbnostjo dobrega gospodarja. Če v roku treh tednov ne bi bilo mogoče rešiti reklamacije, ima kupec pravico da odstopi od kupo-prodajne pogodbe, ponudnik pa mu mora vrniti kupnino za blago v roku enega tedna od dane izjave o odstopu.

Kupec mora prodajalcu na njegovo zahtevo vrniti reklamirano blago z napako tako ob rešitvi reklamacije, kot tudi v primeru odstopa od pogodbe zaradi nerešene reklamacije. Kupec pa lahko tudi sam zahteva, da ponudnik v teh primerih prevzame reklamirano blago z napako.

Ponudnik si v skladu z dobrimi poslovnimi običaji ter skrbnostjo dobrega gospodarja prizadeva, da s svojim kupci ne prihaja v spor. V kolikor pa do spora vseeno pride, ga ponudnik in kupec rešujeta sporazumno in v dobri veri. V nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju.