1. Uvod

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.pakiraj-pametno.si določajo pogoje naročanja, prodaje oziroma nakupa, plačila ter dobave izdelkov. To spletno trgovino upravlja podjetje Tricor d.o.o., Sv. Lenart 17, 4227 Selca.

Za vprašanja, ki niso urejena s temi pogoji, veljajo načela in pravila obligacijskega zakonika.

To spletno trgovino uporabljate zlasti poslovni subjekti, zato je večina poslov sklenjenih preko te spletne strani gospodarskih pogodb. Pri sklepanju poslov med nami veljajo temeljna načela poštenosti, gospodarnosti in vestnosti. V kolikor opravljate nakup kot fizična oseba, vas varuje tudi potrošniška zakonodaja, zlasti Zakon o varstvu potrošnikov ter Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.

Spletna trgovina www.pakiraj-pametno.si je informacijski sistem, namenjen informiranju uporabnikov ter reševanju vaših embalažnih izzivov. V ta namen spletna trgovina predstavlja ponudbo raznovrstne embalaže in embalažnih materialov ter podpira prodajo oziroma nakup teh izdelkov.

Uporabnik ste torej vi, ki uporabljate spletno trgovino pakiraj-pametno.si bodisi za pridobivanje informacij o izdelkih, dogovor za osebno svetovanje, pridobitev ponudbe ali za izvedbo naročila oziroma nakupa.

Tricor je zastopnik za podjetje Auer Packaging pri prodaji plastične embalaže, ki je na voljo v tej spletni trgovini. Tricor ne jamči za pravilnost specifikacije produktov na spletni strani zastopanega podjetja.

Vso slikovno gradivo na spletni strani, promocijskih letakih in drugem promocijskem gradivu so simbolne narave.

Spletna trgovina www.pakiraj-pametno.si lahko spremeni te pogoje, o čemer uporabnike obvešča ob vstopu v spletno trgovino vsaj en mesec po spremembi.2. Ponudba artiklov in cene

Vse objavljene cene na tej spletni strani so za ponudnika zavezujoče glede naročil danih v času objave cen. V kolikor torej nekdo poda svoje naročilo, takoj za tem pa se cene spremenijo, za uporabnika veljajo tiste cene, ki so bile objavljene v času oddanega naročila, ne glede na to ali je naročilo ponudnik že obdelal.

Ponudnik lahko cene produktov v spletni trgovini spreminja zlasti na podlagi sprememb cen materialov ali iz drugih poslovno upravičenih razlogov, veljati pa začnejo z objavo v spletni trgovini.

Ne glede na navedeno, veljajo cene, ki jih ponudnik in uporabnik lahko dogovorita tudi individualno pri vsakokratnem sklenjenem poslu, na podlagi dane in sprejete ponudbe ter danega in sprejetega naročila.

Vse cene so izražene v evrih in ne vključujejo DDV. Znesek naročila z vključenim DDV je razviden v košarici naročil.

Najnižji znesek naročila je 30,00 EUR + ddv.

Ponudnik si prizadeva, da bi vam v spletni trgovini www.pakiraj-pametno.si prikazoval samo točne in verodostojne informacije. V primeru, da podatek o ceni ali drugih elementih ponudbe ali o bistvenih značilnostih produkta ni pravilen, vam bo ponudnik omogočil odstop od naročila, če je bilo to dano v zmoti ali pa vam bo ponudil drugo zadovoljivo rešitev, v skladu z medsebojnim dogovorom.

Kupoprodajni posel je v spletni trgovini www.pakiraj-pametno.si sklenjen, ko uporabnik potrdi nakup blaga v košarici, ponudnik pa s povratnim sporočilom na kupčev sporočeni elektronski naslov potrdi prejem tega naročila. V primeru povpraševanja po produktih iz spletne trgovine, ki ga uporabnik ponudniku posreduje po e-pošti ali na drug način v pisni obliki, pa je posel sklenjen, ko uporabnik sprejme ponudnikovo ponudbo, dano na podlagi njegovega povpraševanja.3. Plačilni pogoji

Pri nakupu blaga v spletni trgovini www.pakiraj-pametno.si je naročeno blago mogoče plačati na tri redne načine:
- z nakazilom na ponudnikov poslovni račun, po poslanem predračunu, v roku 8 delovnih dni ali v skladu z morebitnim drugačnim dogovorom.
- z gotovino na sedežu ponudnika
- z nakazilom na ponudnikov poslovni račun po valuti specificirani na poslanem računu oz. kakorkoli drugače pisno dogovorjeni valuti

Kupec in ponudnik se izjemoma lahko dogovorita tudi za odloženo plačilo, v obsegu ter pod pogoji, pod katerimi bo tak način plačila odobrila zavarovalnica.

V primeru plačila po predračunu ponudnik odpremi blago šele, ko prejme plačilo. Do plačila je lastnik blaga ponudnik. V primeru zamude plačila je ponudnik upravičen kupcu zaračunati tudi zamudne obresti v zakonsko določeni višini, nevarnost naključnega uničenja stvari pa preide na kupca.

Če kupec zamuja s plačilom več kot en mesec, lahko ponudnik z enostransko pisno izjavo odstopi od kupo prodajne pogodbe. V primeru, da je blago že pri kupcu (pri odloženem plačilu), je kupec prodajalcu blago dolžan vrniti, v drugih primerih pa mu ga kupec do plačila naročenega blaga ni dolžan dostaviti.4. Postopek nakupa blaga

4.1. Košarica

Uporabnik izbere izdelke, vpiše količino ter izdelek s klikom doda v košarico. V tej fazi lahko nadaljuje z nakupi ali se odloči za zaključek nakupa.

Ko želi uporabnik nakup zaključiti in oddati svoje naročilo gre v košarico izdelkov, kjer sledi navodilom za oddajo naročila.

4.2. Registracija uporabnika

Pred potrditvijo naročila v košarici uporabnik vpiše podatke podjetja, v imenu katerega naroča ter kontaktne podatke, ki so potrebni za izdajo računa ter dobavo naročenega blaga

Dane podatke o kupcih, ponudnik uporablja za namen izvrševanja prejetih naročil oziroma poslovanja s stranko ter za namen ponujanja svojih produktov in storitev, obveščanje uporabnika o morebitnih posebnih ponudbah ipd.

V kolikor uporabnik ne želi prejemati trženjskih informacij od ponudnika, mu navedeno sporoči na elektronski naslov: #EM#696f646c4475676c617b6b61217d6f6275657c7c3a667f#EM#.

4.3. Izvedba naročila

Kupec izvede naročilo, ko v košarici izbere način plačila in prevzema blaga ter potrdi svoj nakup.

V kolikor je teža embalaže ali kakšna druga specifična lastnost produkta za vas kot kupca bistveni element posla, vpišite to pod »Komentar« pri naročilu. V tem primeru bomo pred potrditvijo naročila preverili ali vam lahko damo ustrezno zagotovilo glede te lastnosti, sicer zanjo ne jamčimo.

Kupec prejme na svoj sporočeni elektronski naslov povratno sporočilo o prejemu naročila s strani ponudnika. V primeru plačila po predračunu, kupec avtomatično prejme na svoj sporočeni elektronski naslov tudi predračun, praviloma isti dan.5. Dobava blaga in dobavni roki

Kupec lahko izbere paketno dostavo preko kurirske službe oziroma naše lastne dostave.

Dobava je praviloma možna v treh do petih dneh po prejemu plačila.

V primerih, ko kupec hkrati naroči več raznovrstnih izdelkov, za katere so dobavni roki različni, bo ponudnik dobavil vse izdelke skupaj, ko bo dobavljivo kompletno naročilo.

V kolikor izjemoma dobava za celotno ali del naročila ne bi bila možna v roku treh do petih dni, ponudnik o tem obvesti kupca najkasneje tretji delovni dan po oddaji naročila.

Če je za kupca rok dobave bistvenega pomena, mora to ponudniku sporočiti in izjaviti ali zaradi podaljšanega roka dobave odstopa od naročila. Lahko pa sporoči kateri dodatni rok je zanj še sprejemljiv.

5.1. Paketna dostava

Pri paketni dostavi kupec prejme blago predvidoma v roku treh do petih delovnih dni preko kurirske službe oziroma naše lastne dostave.

V primeru, da kupec izbere plačilo po predračunu je dodatni pogoj za dostavo blaga, da je plačilo po predračunu s strani kupca poravnano.

V primeru, da vas ob dostavi ni na dogovorjenem naslovu oziroma da nam niste sporočili pravilen naslov dostave, se bomo dogovorili za drug termin dostave. V takem primeru stroški nove dostave bremenijo kupca.

Ponudnik ne jamči, da so vsi produkti na zalogi. V primeru, da kupec naroča raznovrstno blago in želi dostavo dela naročila, ki je na zalogi, krije strošek te dobave in naknadne dobave produktov, ki niso bili na zalogi.

Stroški paketne dostave se kupcu obračunajo skupaj z naročilom.


6. Reševanje reklamacij

Reklamacija se upošteva, če ima izdelek napako. To pomeni, da nima lastnosti, ki jih je ponudnik ob prodaji oziroma nakupu obljubil, če so bili poslani napačni izdelki oziroma, če izdelek kakorkoli odstopa od naročila.

V primeru da kupec prejme blago z napako, mora to sporočiti ponudniku naslednji dan po tem, ko jo je ugotovil, najkasneje pa peti delovni dan po dobavi, s pisnim obvestilom poslanim na naslov #EM#696f646c4475676c617b6b61217d6f6275657c7c3a667f#EM#.

Za pisno obvestilo se šteje reklamacijski zapisnik s fotografijami blaga z napako. Ponudniku mora na njegovo zahtevo omogočiti tudi ogled reklamiranega blaga.

Ponudnik bo reklamacijo rešil v najkrajšem času, kot jo je mogoče rešiti s skrbnostjo dobrega gospodarja. Če v roku treh tednov ne bi bilo mogoče rešiti reklamacije, ima kupec pravico da odstopi od kupo-prodajne pogodbe, ponudnik pa mu mora vrniti kupnino za blago v roku enega tedna od dane izjave o odstopu.

Kupec mora prodajalcu na njegovo zahtevo vrniti reklamirano blago z napako tako ob rešitvi reklamacije, kot tudi v primeru odstopa od pogodbe zaradi nerešene reklamacije. Kupec pa lahko tudi sam zahteva, da ponudnik v teh primerih prevzame reklamirano blago z napako.

Ponudnik si v skladu z dobrimi poslovnimi običaji ter skrbnostjo dobrega gospodarja prizadeva, da s svojim kupci ne prihaja v spor. V kolikor pa do spora vseeno pride, ga ponudnik in kupec rešujeta sporazumno in v dobri veri. V nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju.7. Varstvo podatkov

Ponudnik bo vse podatek o kupcu, o njegovih povpraševanjih, naročilih oziroma nakupih ter morebitnih posebnih dogovorih pri poslovanju s kupcem, varoval kot poslovno skrivnost.

Morebitne posebne dogovore oziroma dodatno dogovorjene posebne pogoje sklenjenih poslov, mora kot poslovno skrivnost varovati tudi kupec.8. Varstvo otrok

Ponudnik se zavezuje, da v skladu z dobro vero in poštenjem, brez dovoljenja staršev ali skrbnikov, ne bo odobril nakupa osebi za katero sumi, da je mladoletna. Ponudnik s to spletno stranjo oziroma svojo ponudbo ne nagovarja otrok, zato tudi ne pridobiva nikakršnih osebnih podatkov otrok.