Reklamacija se uzima u obzir ako proizvod ima grešku. To znači da nema značajke koje je ponuđač prilikom prodaje odnosno kupnje obećao, ako su poslani pogrešni proizvodi, odnosno ako proizvod bilo kako odstupa od narudžbe.

U slučaju da kupac primi robu s greškom, mora o tome obavijestiti ponuđača dan nakon što je grešku utvrdio, a najkasnije peti radni dan nakon nabave, pismenom obaviješću poslanom na adresu 
#EM#696f646c4475676c617b6b61217d6f6275657c7c3a667f#EM#.

Pismenom obaviješću se smatra reklamacijski zapisnik s fotografijama robe s greškom. Kupac ponuđaču mora na njegov zahtjev omogućiti i pregled reklamirane robe.

Ponuđač će reklamaciju riješiti u najkraćem mogućem roku uz svu brižnost dobrog gospodara. Ako u roku od tri tjedna ne bi bilo moguće riješiti reklamacije, kupac ima pravo na odstupanje od kupoprodajnog ugovora, a ponuđač mu mora vratiti iznos cijene za kupljenu robu u roku od tjedan dana od dane izjave o odstupanju.

Kupac mora prodavaču na njegov zahtjev vratiti reklamiranu robu s greškom odmah prilikom rješavanja reklamacije, kao i u slučaju odstupanja od ugovora zbog neriješene reklamacije. A kupac može i sam zahtijevati da ponuđač u tim slučajevima preuzme reklamiranu robu s greškom.

Ponuđač u skladu s dobrim poslovnim praksama te s brižnošću dobrog gospodara nastoji da sa svojim kupcima ne ulazi u spor. A ako do spora svejedno dođe, ponuđač i kupac ga rješavaju sporazumno i u dobroj vjeri. U suprotnom slučaju, za rješavanje sporova mjerodavan je sud u Ljubljani, Slovenija.